• Odbierz prezent
Ursus z wynikami finansowymi za 2019 r. Czy działania restrukturyzacyjne poprawią sytuację spółki?

26 czerwca spółka Ursus opublikowała wyniki finansowe za 2019 rok. Obecnie Ursus prowadzi restrukturyzację.

 

26 czerwca w piątek w późnych godzinach wieczornych spółka Ursus opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży w ramach działalności kontynuowanej wyniosły 80,9 mln zł wobec 196,6 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej wyniosły 14,7 mln zł wobec 18,1 mln zł przed rokiem. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 69,5 mln zł wobec straty netto wynoszącej 132,7 mln zł rok wcześniej. Grupa Ursus zakończyła 2019 rok stratą netto w wysokości 87,2 mln zł wobec straty w wysokości 150,7 mln zł rok wcześniej. Na wynik ten składała się przede wszystkim strata z działalności kontynuowanej w wysokości 86,2 mln zł.

W liście do akcjonariuszy wspomniano, że spółka znajduje się obecnie w procesie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. W lutym 2020 r. spółka złożyła plan restrukturyzacyjny. W liście dodano, że istotny wpływ na działalność spółki w obecnym i przyszłym okresie ma połączenie Ursus S.A. i Ursus Bus S.A., dzięki któremu skonsolidowane zostały dwie podstawowe linie biznesowe - produkcja ciągników i maszyn rolniczych oraz produkcja autobusów (w tym nisko i zero emisyjnych) w jednym podmiocie. W planach na rok 2020 jest także połączenie Ursus S.A. ze spółką Ursus Dystrybucja sp. z o.o., które umożliwi m. in. uzyskiwanie pełnej marży ze sprzedaży detalicznej na poziomie spółki dominującej, a także istotne zmniejszenie kosztów stałych na poziomie grupy kapitałowej.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że w ramach prowadzonej restrukturyzacji spółka podjęła liczne działania naprawcze. Sprzedano Dywizję w Opalenicy, co zmniejszyło koszty stałe oraz pozwoliło na spłatę wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na tym majątku, w konsekwencji zmniejszając ogólny poziom zadłużenia spółki. Spółka systematycznie obniża koszty stałe związane z obsługą majątku  oraz zatrudnieniem. Spółka ograniczyła też asortyment produkowanych wyrobów do najbardziej rentownych. Dokonuje też przeglądu zagranicznych zleceń pod kątem zasadności i opłacalności ich realizacji w obecnym okresie. Spółka prowadzi też przegląd posiadanych aktywów w celu ich optymalizacji pod kątem rozmiaru aktualnej działalności.

W pierwszych godzinach poniedziałkowej sesji na GPW kurs akcji spółki traci 2,32%.

Notowania: Ursus SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:URS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk