• Odbierz prezent
URSUS S.A. w upadłości: Informacje dotyczące osoby delegowanej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu URSUS S.A. w upadłości (2021-07-26 02:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia: 2021-07-26
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A. w upadłości
Temat
Informacje dotyczące osoby delegowanej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu URSUS S.A. w upadłości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS lub Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku, stosownie do treści § 10 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), przekazuje informacje na temat Pana Andrzeja Zarajczyka.

Pan Andrzej Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe. W latach 1972 – 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Nauk Ekonomicznych, który ukończył zdobywając tytuł magistra ekonomii.

Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Zarajczyka:
1971 – 1972 Prasowe Zakłady Graficzne – pomoc rotacji,
1972 – 1977 Główny Urząd Statystyczny – statystyk,
1977 – 1982 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT – handlowiec, kierownik sekcji w Dziale Obrotu Samochodami Ciężarowymi i Autobusami,
1982 – 1986 Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT w Belgradzie – ekspert,
1986 – 1987 POL-MOT sp. z o.o. – kierownik działu, zastępca dyrektora Biura Pojazdów Użytkowych,
1988 – 1989 POL-MOT sp. z o.o. – członek zarządu, dyrektor Biura Pojazdów Użytkowych,
1989 – 1997 POL-MOT sp. z o.o. – prezes zarządu – dyrektor generalny,
1997 – 2020 POL-MOT HOLDING S.A. – prezes zarządu – dyrektor generalny,
1992 – obecnie INVEST-MOT sp. z o.o. – prezes zarządu,
1996 – obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego - członek Rady Powierniczej,
1989 – obecnie Polsko-Bałkańska Izba Handlowa – prezes zarządu,
1997  – 2011 POL-MOT WARFAMA S.A. – wiceprzewodniczący/przewodniczący rady nadzorczej,
2011 – obecnie URSUS S.A. przewodniczący rady nadzorczej,
Związek Pracodawców LEWIATAN – wieloletni prezes.

Pan Andrzej Zarajczyk pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:
od 1992 r. INVEST-MOT Spółka z o.o. – prezes zarządu,
od 2011 r. URSUS S.A.  –  przewodniczący rady nadzorczej,
od 2006 r. POL-MOT AUTO S.A. – przewodniczący rady nadzorczej,

Pan Andrzej Zarajczyk posiada udziały lub akcje w następujących spółkach:
od 1997 r. POL-MOT HOLDING S.A., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem pośrednio dominującym,
od 1995 r. INVEST – MOT sp. z o.o., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem dominującym.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Andrzej Zarajczyk nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Zarajczyk:
• nie prowadzi poza przedsiębiorstwem URSUS innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu INVEST-MOT Spółka z o.o. i Prokurenta w POL-MOT Holding S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; poza powyższym Pan Andrzej Zarajczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
• nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. w upadłościElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-513Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Alojzego Felińskiego2
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-26Paweł SiwikCzłonek Zarządu KGS Restrukturyzacje sp. z o.o.Paweł Siwik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk