• Odbierz prezent
URSUS S.A.: Informacja nt. wstępnych jednostkowych wyników finansowych URSUS S.A. za 2020 r. (2021-04-20 22:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Informacja nt. wstępnych jednostkowych wyników finansowych URSUS S.A. za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 roku zakończony został proces agregacji wstępnych danych finansowych realizowany na potrzeby sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i w konsekwencji podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych wyników finansowych za wyżej wymieniony okres.
Mając powyższe na uwadze, Emitent prezentuje jednostkowe wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2020 roku:
- wstępne przychody netto ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 27,7 mln zł, w porównaniu do 40,2 mln zł w 2019 roku;
- wstępna strata brutto ze sprzedaży w 2020 roku wyniosła [-] 14,9 mln zł w porównaniu do straty [-] 33,8 mln zł w 2019 roku;
- wstępna strata z działalności operacyjnej w 2020 roku wyniosła [-] 27,9 mln zł w porównaniu do straty [-] 61,9 mln zł w 2019 roku;
- wstępna strata netto wyniosła [-] 55,2 mln zł w porównaniu do straty [-] 74,6 mln zł w 2019 roku.
Wskazane powyżej poziomy straty netto w 2020 r. między innymi wynikały z poniższych czynników:
i] aktualnej sytuacji w branży oraz ograniczeń epidemicznych wpływających na sprzedaż na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych,
ii] możliwości kontaktów i przemieszczania się, a także ograniczenia w produkcji ze względu na przerwanie dostaw z Turcji, Włoch oraz niektórych producentów krajowych w związku z pandemią COVID-19,
iii] sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej działalność operacyjną Dywizji w Opalenicy,
iv] dokonanie cyklicznych oraz typowych dla działalności produkcyjnej operacji o charakterze księgowym odnoszących się do aktywów [w szczególności obrotowych] obejmujących:
- utworzenie odpisów aktualizacyjnych [materiałów, produkcji w toku, należności] oraz ujemne różnice inwentaryzacyjne;
- odwrócenie utworzonych wcześniej odpisów aktualizacyjnych materiały oraz należności,
dla których saldo wpływu na wyniki finansowe wyniosło ok. [-] 9,5 mln zł;
v] pozostający w toku proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta oraz utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej Spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towary.
Emitent informuje, że proces agregacji danych skonsolidowanych pozostaje w toku.
Badanie jednostkowego na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po zakończeniu ich badania przez biegłego rewidenta.
Ostateczne dane finansowe zostaną zawarte w jednostkowym raporcie rocznym za 2020 rok, które zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-513Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Alojzego Felińskiego2
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2021-04-20Ryszard JacynoWiceprezes ZarząduRyszard Jacyno

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk