• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: raport finansowy (2021-08-24 22:53)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-08-24
UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody ze sprzedaży 3 303 507 2 186 313 726 492 492 272
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 63 020 13 024 13 859 2 933
Zysk/(strata) brutto 60 156 10 280 13 229 2 315
Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej 46 949 7 945 10 325 1 789
Zysk/(strata) netto 46 799 7 945 10 292 1 789
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (65 150) 104 891 (14 328) 23 617
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 954) (699) (1 749) (157)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 244) (23 044) (5 552) (5 189)
Przepływy pieniężne netto, razem (100 266) 76 066 (22 050) 17 127
Aktywa, razem 1 144 220 790 335 245 525 171 261
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania847 588524 454181 874113 646
Zobowiązania długoterminowe65 77452 69014 11411 418
Zobowiązania krótkoterminowe781 814471 764167 760102 228
Kapitał własny296 632265 88163 65157 615
Kapitał zakładowy8 1988 1981 7591 776
Liczba akcji (w tys. szt.)8 1988 198 - -
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 5,73 0,97 1,26 0,22
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 5,73 0,97 1,26 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***36,1832,437,767,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***36,1832,437,767,03

*Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

** na 30.06.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk

** na 30.06.2020 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk

*** na 30.06.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk.

*** na 31.12.2020 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk


Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.06.2021 r. 4,5208 zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2020 r. 4,6148 zł/euro.

Poszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,5472 zł/euro (6 miesiący 2021 r.), 4,4413 zł/euro (6 miesiący 2020 r.).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Unimot Skonsolidowany raport polroczny 2021.pdf
Raport z przeglądu - Grupa Unimot SA - H1 2021.pdf
Raport z przeglądu - Unimot SA H1 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-24Adam SikorskiPrezes Zarządu
2021-08-24Robert BrzozowskiWiceprezes Zarządu
2021-08-24Filip KuropatwaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk