• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: raport finansowy (2021-03-23 23:32)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)
259400QHBII9NV5JQT830000382244
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 769 994,004 460 183,001 066 111,001 036 818,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej49 255,0083 507,0011 009,0019 412,00
Zysk (strata) brutto43 732,0074 711,009 774,0017 367,00
Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej35 156,0060 407,007 858,0014 042,00
Zysk/(strata) netto 34 735,0059 923,007 763,0013 930,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej150 621,0023 946,0033 665,005 567,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 669,00-4 580,00-1 714,00-1 065,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-30 556,00-17 238,00-6 829,00-4 007,00
Przepływy pieniężne netto, razem112 396,002 128,0025 121,00495,00
Aktywa, razem790 335,00687 120,00171 261,00161 353,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania524 454,00440 184,00113 646,00103 366,00
Zobowiązania długoterminowe52 690,0021 005,0011 418,004 932,00
Zobowiązania krótkoterminowe471 764,00419 179,00102 228,0098 433,00
Kapitał własny265 881,00246 936,0057 615,0057 987,00
Kapitał zakładowy8 198,008 198,001 776,001 925,00
Liczba akcji (w tys. szt.)8 198,008 198,00
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**4,297,370,961,71
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**4,297,370,961,71
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***32,4330,127,037,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***32,4330,127,037,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)1,970,44
Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2019 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

** na 31.12.2020 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk.

** na 31.12.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk.

*** na 31.12.2020 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk.

*** na 31.12.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk.

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.12.2020 r. 4,6148 zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2019 r. 4,2585 zł/euro.
Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,4742 zł/euro (2020 r.), 4,3018 zł/euro (2019 r.).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ESEF_SSF_UNIMOT_2020-12-31.zip
ESEF_SSF_UNIMOT_2020-12-31.zip.xades
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_UNIMOT_2020-12-31.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_UNIMOT_2020-12-31.xhtml.xades
Unimot SA - Sprawozdanie Zarzadu 2020_23.03.2021.pdf
Unimot SA - Raport roczny 2020 skonsolidowany_23.03.2021.pdf
Grupa Unimot S.A. sprawozdanie z badania 2020_.xhtml
Grupa Unimot S.A. sprawozdanie z badania 2020.xhtml.sig

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk