• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: raport finansowy (2021-03-23 23:16)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)
259400QHBII9NV5JQT830000382244
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202020
Przychody ze sprzedaży 4 610 557,004 349 121,001 030 472,001 011 000,00
Zysk na działalności operacyjnej45 014,0075 089,0010 061,0017 455,00
Zysk/(strata) brutto40 060,0067 442,008 954,0015 678,00
IV. Zysk/(strata) netto32 279,0053 825,007 215,0012 512,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej128 310,0024 439,0028 678,005 681,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 394,00-3 604,00-982,00-838,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-24 563,00-21 752,00-5 490,00-5 057,00
Przepływy pieniężne netto, razem97 094,00-1 342,0021 701,00-312,00
Aktywa, razem743 474,00640 479,00161 106,00150 400,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania483 737,00396 872,00104 823,0093 195,00
Zobowiązania długoterminowe47 978,0015 183,0010 397,003 565,00
Zobowiązania krótkoterminowe435 759,00381 689,0094 426,0089 630,00
Kapitał własny259 737,00243 607,0056 283,0057 205,00
Kapitał zakładowy8 198,008 198,001 776,001 925,00
Liczba akcji (w tys. szt.)8 198,008 198,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)**3,946,570,881,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)**3,946,570,881,53
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***31,6829,726,876,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***31,6829,726,876,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)1,970,44
*Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2019 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

** na 31.12.2020 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk

** na 31.12.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk

*** na 31.12.2020 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk

*** na 31.12.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.12.2020 r. 4,6148 zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2019 r. 4,2585 zł/euro
Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,4742 zł/euro (2020 r.), 4,3018 zł/euro (2019 r.).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF_UNIMOT_2020-12-31.xhtml
SF_UNIMOT_2020-12-31.xhtml.xades
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_UNIMOT_2020-12-31.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_UNIMOT_2020-12-31.xhtml.xades
Unimot SA - Raport roczny 2020 jednostkowy_23.03.2021.pdf
Unimot SA - Sprawozdanie Zarzadu 2020_23.03.2021.pdf
Unimot S.A. sprawozdanie z badania 2020.xhtml
Unimot S.A. sprawozdanie z badania 2020_.sig

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk