• Odbierz prezent
UNIMOT S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. (2021-05-20 14:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unimot S.A. ("Spółka") z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje o podjęciu w dniu 20 maja 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020, przekazując następujące informacje:

1. Wysokość dywidendy: 16.149.701 zł 46 gr (słownie: szesnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych czterdzieści sześć groszy),

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 1 zł 97 gr (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt siedem groszy) na 1 (jedną) akcję,

3. Liczba akcji objętych dywidendą: 8 197 818 sztuk,

4. Dzień dywidendy: 4 czerwca 2021 roku,

5. Termin wypłaty dywidendy: 25 czerwca 2021 roku.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-20Adam SikorskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk