• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu (2021-03-19 16:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu.

Zamawiającym jest Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. W 3 budynkach o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 205 lokali mieszkalnych oraz 208 miejsc postojowych w garażu podziemnym (Inwestycja).

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi, po wydaniu przez Zamawiającego nakazu rozpoczęcia robót, co powinno nastąpić w I kwartale 2021 r. r. Zakończenie prac przewidziane jest natomiast na III kwartał 2022 r. Zamawiający uprawniony jest przy tym do rezygnacji z wydania nakazu rozpoczęcia robót. W takiej sytuacji Umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem I kwartału 2021 r., a Stronom nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu.

Wynagrodzenie Spółki za wykonanie Inwestycji wynosi 40,2 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, z uwzględnieniem kary umownej za odstąpienie od Umowy, nie może przekroczyć 15 % Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk