• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie w stanie surowym otwartym (2021-06-08 16:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie w stanie surowym otwartym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. zawarł umowę (Umowa) o roboty budowlane na realizację w charakterze podwykonawcy robót budowlanych polegających na budowie budynku Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie w stanie surowym otwartym (Inwestycja).

Umowa została zawarta z AMW SINEVIA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, będącą generalnym wykonawcą Inwestycji (Generalny Wykonawca), dla której Inwestorem jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Inwestor).

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji ma charakter kosztorysowy i wynosi ok. 21,5 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Termin realizacji Inwestycji wynosi 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta określonych kwotowo lub procentowo kar umownych na rzecz Generalnego Wykonawcy m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Emitenta z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia brutto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Generalnego Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-3650000158100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-08Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk