• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu (2021-04-01 19:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 1 kwietnia 2021 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Umowa).

Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od Emitenta, 1 Fama Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spółka pośrednio zależna od Unidevelopment S.A..

Przedmiotem Umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. W dwóch budynkach o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 270 lokali mieszkalnych, 5 lokali usługowych oraz 279 miejsc garażowych (Inwestycja).

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2021 r., a zakończenie w IV kwartale 2022 r.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 65,9 mln zł netto.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych, wyrażonych procentowo lub kwotowo, m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy trwającą powyżej 14 dni w odniesieniu do tzw. kamieni milowych lub w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych, jakimi może zostać obciążony Emitent nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Organizacja procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji należy do Monday Development Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Unidevelopment S.A.

Inwestycja realizowana jest w wykonaniu zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy przedwstępnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 70/2020 z dnia 5 grudnia 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk