• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy  Sielawy w Poznaniu (2021-04-09 18:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Sielawy w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2021 r. podpisał umowę (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Sielawy w Poznaniu (Inwestycja).

Zamawiającym jest spółka „Duże Naramowice – Projekt Echo – 111 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach, należąca do grupy kapitałowej Echo Investment (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest realizacja kompleksu mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 6 budynkach o wysokości od 5 do 6 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 316 lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 64 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2021 r., a zakończenie z końcem III kwartału 2022 r.

Umowa zawiera postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo lub procentowo m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia netto. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, czy też możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
087 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-09Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk