• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Pełczyńskiego w Warszawie (2021-03-11 17:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Pełczyńskiego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Pełczyńskiego w Warszawie (Umowa).

Zamawiającym jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 3 budynkach o wysokości od 2 do 8 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 235 lokali mieszkalnych, 8 lokali usługowych oraz 148 stanowisk parkingowych w garażu podziemnym (Inwestycja).

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 57,0 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w I kwartale 2021 r., a zakończenie w I kwartale 2023 r.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo lub procentowo m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk