• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie (2021-03-01 18:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 marca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie (Umowa).

Zamawiającym jest Matexi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Grzybowskiej. W budynku o wysokości 17 kondygnacji nadziemnych znajdą się 232 lokale mieszkalne, 3 lokale usługowe, 1 lokal biurowy oraz 142 stanowiska parkingowe w garażu podziemnym (Inwestycja).

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 72,2 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Termin realizacji Inwestycji wynosi 25,5 miesiąca od dnia przekazania terenu budowy, co powinno nastąpić w I kwartale 2021 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Umowie nastąpi czasowe wstrzymanie prac. Jednocześnie Strony są uprawnione do odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy w/w wstrzymanie prac potrwa dłużej niż 1 rok.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo lub procentowo m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta lub w przypadku odstąpienia od Umowy, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk