• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację II etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie (2021-05-19 17:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację II etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Wola Gabriela” przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie (Umowa).

Zamawiającym jest SOKRATESA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest realizacja budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z uzupełniającą funkcją handlowo – usługową, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą. W budynku o wysokości 6/7 kondygnacji nadziemnych znajdą się 94 lokale mieszkalne, 4 lokale użytkowe (w tym 3 biurowe) i 112 miejsc postojowych (Inwestycja).

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 33,44 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Termin realizacji Inwestycji wynosi 19,5 miesiąca od dnia przekazania terenu budowy, co powinno nastąpić w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk