• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)” (2021-05-19 10:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. dotyczącego wyboru oferty konsorcjum (Konsorcjum) w składzie PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner Konsorcjum) w postępowaniu przetargowym, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 maja 2021 r. Konsorcjum zawarło umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)” (Inwestycja).

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (Zamawiający).

Wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi ok. 329,8 mln zł netto (tj. ok. 405,6 mln zł brutto), z czego wynagrodzenie Emitenta wynosi ok. 164,9 mln zł netto.

Termin realizacji Inwestycji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych).

Umowa zawiera postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego, wyrażonych kwotowo lub procentowo, kar umownych m.in. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz w przypadku naruszenia innych przewidzianych Umową obowiązków Konsorcjum, a także za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Limit kar umownych, które może naliczyć Zamawiający ze wszystkich tytułów wynosi 20% Wynagrodzenia brutto. W przypadku, gdyby wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryła poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, czy też możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk