• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Zamknięcie dotychczasowego oraz ustanowienie nowego Programu Emisji Obligacji (2021-03-03 21:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zamknięcie dotychczasowego oraz ustanowienie nowego Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 3 marca 2021 r. uchwały w sprawie: i) zamknięcia dotychczasowego Programu Emisji Obligacji (przyjętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z tego samego dnia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji), w ramach którego, zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 11/2019, zostało wyemitowanych łącznie 340.000 obligacji serii F o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 34 mln zł, których wykup nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r. oraz ii) ustanowienia nowego Programu Emisji Obligacji (Program).

Program może być realizowany według następujących zasad:

1) w ramach Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii G, o wartości nominalnej wynoszącej 100 (sto) złotych każda (,,Obligacje”), o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych,
2) Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3) emisje Obligacji w ramach Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach Programu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji o w/w parametrach i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach Programu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk