• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: raport finansowy (2021-05-31 19:12)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-05-31
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-3650000158100
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 307 458 347 254 67 247 78 988
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 084 8 835 1 112 2 010
Zysk (strata) brutto 11 731 3 221 2 566 733
Zysk (strata) netto 9 784 2 751 2 140 626
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 002 3 213 2 188 731
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-102 665 9 699 -22 455 2 206
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 546 -4 066 -776 -925
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 51 012 -18 549 11 157 -4 219
Przepływy pieniężne netto razem-55 199 -12 916 -12 073 -2 938
Aktywa razem 1 266 066 1 227 323 271 670 265 954
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 936 304 896 587 200 911 194 285
Zobowiązania długoterminowe 245 115 203 988 52 596 44 203
Zobowiązania krótkoterminowe 691 189 692 599 148 314 150 082
Kapitał własny ogółem 329 763 330 736 70 760 71 669
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 753 760
Liczba akcji (w szt.) 31 570 634 31 570 634 31 570 634 31 570 634
Podstawowy zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,32 0,10 0,07 0,02
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,32 0,10 0,07 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,71 8,73 1,87 1,89
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 220 125 296 569 48 145 67 459
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 048 9 957 667 2 265
Zysk (strata) brutto 2 650 6 554 580 1 491
Zysk (strata) netto 2 014 5 262 440 1 197
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-64 337 15 148 -14 072 3 446
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 520 -15 349 -2 738 -3 491
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43 749 -17 798 9 569 -4 048
Przepływy pieniężne netto razem-33 108 -17 999 -7 241 -4 094
Aktywa razem 786 024 813 395 168 664 176 258
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 588 610 616 832 126 303 133 664
Zobowiązania długoterminowe 192 943 139 223 41 401 30 169
Zobowiązania krótkoterminowe 395 667 477 609 84 902 103 495
Kapitał własny ogółem 197 414 196 563 42 361 42 594
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 753 760
Liczba akcji (w szt.) 31 570 634 31 570 634 31 570 634 31 570 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,06 0,17 0,01 0,04
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,06 0,17 0,01 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,25 6,23 1,34 1,35

Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2021 - 31-03-2021 zawierają dane bilansowe na dzień 31-12-2020

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_kwartalny_IQ_2021_r._Grupa_UNIBEP.pdfSkrócony skonsolidowany raport za IQ 2021 r.
UNIBEP_S.A._Sprawozdanie_finansowe_za_IQ_2021_r..pdfSprawozdanie finansowe Unibep S.A. za IQ 2021 r.
Grupa_UNIBEP_Sprawozdanie_finansowe_za_IQ_2021_r..pdfSprawozdanie finansowe Grupy Unibep za IQ 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki
2021-05-31Sławomir KiszyckiWiceprezes ZarząduSławomir Kiszycki
2021-05-31Krzysztof MikołajczykWiceprezes ZarząduKrzysztof Mikołajczyk
2021-05-31Adam Poliński Członek ZarząduAdam Poliński


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk