• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: raport finansowy (2021-04-20 07:45)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2021-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
259400NHKOAE0QE60D410000231271
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 682 337,001 661 974,00376 008,00386 344,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej59 792,0050 894,0013 364,0011 831,00
Zysk (strata) brutto54 604,0037 772,0012 204,008 780,00
Zysk (strata) netto37 153,0028 984,008 304,006 738,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej37 227,0028 921,008 320,006 723,00
Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej26 617,0026 037,005 949,006 053,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej121 307,00177 420,0027 112,0041 243,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 341,00-11 044,00-1 641,00-2 567,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-28 429,00-44 166,00-6 354,00-10 267,00
Przepływy pieniężne netto razem85 587,00122 255,0019 129,0028 420,00
Aktywa razem 1 227 323,001 169 269,00265 954,00274 573,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania896 587,00844 139,00194 285,00198 225,00
Zobowiązania długoterminowe203 988,00192 035,0044 203,0045 094,00
Zobowiązania krótkoterminowe692 599,00652 104,00150 082,00153 130,00
Kapitał własny ogółem330 736,00325 130,0071 669,0076 349,00
Kapitał podstawowy3 507,003 507,00760,00824,00
Liczba akcji (w szt.)31 570 634,0033 070 634,0031 570 634,0033 070 634,00
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)1,170,860,260,20
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)1,170,860,260,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,738,171,891,92
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
uni_2020-12-31.zipSprawozdanie finansowe Grupy UNIBEP 2020 r.
uni_2020-12-31.zip.xades
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy UNIBEP w 2020 r.
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtml.xades
Unibep_CSR_za_rok_2020.xhtmlRaport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 r.
Unibep_CSR_za_rok_2020.xhtml.xades
UNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlGrupa UNIBEP Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 r.
UNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
Ocena_RN_dotyczaca_SF.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotycząca sprawozdań finansowych 2020 r.
Oswiadczenie_RN_dotyczace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotyczące Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk