• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: raport finansowy (2021-04-20 07:42)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
259400NHKOAE0QE60D410000231271
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży1 268 273,001 382 105,00283 464,00321 285,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 542,0050 759,008 167,0011 800,00
Zysk (strata) brutto23 293,0031 944,005 206,007 426,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej16 762,0025 833,003 746,006 005,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej0,00-9 244,000,00-2 149,00
Zysk (strata) netto łącznie16 762,0016 589,003 746,003 856,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej80 241,00157 677,0017 934,0036 654,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 411,00-34 428,00-315,00-8 003,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-38 626,00-24 112,00-8 633,00-5 605,00
Przepływy pieniężne netto razem40 267,0098 951,009 000,0023 002,00
Aktywa razem813 395,00810 210,00176 258,00190 257,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania616 832,00606 686,00133 664,00142 465,00
Zobowiązania długoterminowe139 223,00159 614,0030 169,0037 481,00
Zobowiązania krótkoterminowe477 609,00447 071,00103 495,00104 983,00
Kapitał własny ogółem196 563,00203 524,0042 594,0047 792,00
Kapitał podstawowy3 507,003 507,00760,00824,00
Liczba akcji (w szt.)31 570 634,0033 070 634,0031 570 634,0033 070 634,00
Podstawowy zysk z działalnosci kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)0,530,770,120,18
Rozwodniony zysk z działalnosci kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR)0,530,770,120,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,236,151,351,44
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_UNIBEP_SA_za_rok_zakonczony_31_grudnia_2020r.xhtmlSprawozdanie finansowe Unibep S.A. 2020 r.
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_UNIBEP_SA_za_rok_zakonczony_31_grudnia_2020r.xhtml.xades
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy UNIBEP w 2020 r.
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtml.xades
Unibep_CSR_za_rok_2020.xhtmlRaport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 r.
Unibep_CSR_za_rok_2020.xhtml.xades
UNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlUnibep S.A. Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 r.
UNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades
Ocena_RN_dotyczaca_SF.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotycząca sprawozdań finansowych
Oswiadczenie_RN_dotyczace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotyczące Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk