• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2020 (2021-03-04 21:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 4 marca 2021 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020 (Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za w/w okres.

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2020 [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku]:
- przychody ze sprzedaży ok. 1.700 mln zł [1.660 mln zł],
- zysk netto: ok. 35 mln zł [30,1 mln zł].

Mając powyższe na uwadze wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 35,1 mln zł.

W ocenie Spółki na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności developerskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych – infrastrukturze oraz budownictwie kubaturowym Grupy Kapitałowej UNIBEP.

Emitent wskazuje, iż prezentowane wyniki finansowe mają charakter wstępny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta pozostaje w toku czynności rewizji finansowej. Zaprezentowane dane finansowe stanowią wstępne dane uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną (w szczególności w toku realizacji czynności rewizji finansowej) okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na zaprezentowane pozycje po dniu opublikowania zaprezentowanych danych finansowych.

W przypadku zidentyfikowania istotnych rozbieżności w poziomie agregowanych skonsolidowanych danych finansowych za 2020 rok względem danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym Emitent niezwłocznie przekaże aktualizację tych wartości. Jednocześnie Emitent wskazuje, że w przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku 2020 r. zostaną przekazane w raportach rocznych opublikowanych w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk