• Odbierz prezent
UNIBEP S.A.: Informacja nt. emisji obligacji serii G Unibep S.A. oraz zawiadomienie o przedterminowym wykupie części obligacji serii E Unibep S.A. (2021-03-31 17:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Informacja nt. emisji obligacji serii G Unibep S.A. oraz zawiadomienie o przedterminowym wykupie części obligacji serii E Unibep S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 29 marca 2021 r. dotyczącego warunkowego przydziału inwestorom obligacji serii G w liczbie 500.000 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 31 marca 2021 r., Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o opłaceniu 500.000 szt. Obligacji, a tym samym o emisji obligacji serii G z dniem 31 marca 2021 r.

Celem emisji Obligacji jest sfinansowanie wykupu obligacji serii E, a w pozostałym zakresie zwiększenie zdolności finansowych Emitenta oraz Grupy Emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja inwestycji deweloperskich lub kontraktów budowlanych) w ramach prowadzonej przez Emitenta lub podmioty zależne od Emitenta działalności biznesowej, przy czym nie zostało określone przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji.

Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + marża w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 31 marca 2024 r. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej jednej Obligacji za każdą Obligację. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji Obligacji.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię.

Grupa Emitenta, jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Emitent podejmie czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Jednocześnie Emitent zawiadamia, iż dniu 31 marca 2021 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 26 kwietnia 2021 r. przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta („Dzień Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta”) 271.123 sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 27 112 300 PLN, tj. wszystkich nieumorzonych Obligacji serii E Emitenta („Obligacje serii E”). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji serii E na żądanie własne.

Kwota na jedną Obligację serii E w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji wynosi równowartość wartości nominalnej jednej Obligacji serii E powiększonej o dodatkową premię wyliczoną zgodnie z zapisami Warunków Emisji Obligacji. Dodatkowo obligatariuszom wypłacony zostanie należny do dnia 26 kwietnia 2021 roku Kupon za szósty okres odsetkowy.

Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji serii E będzie dzień 16 kwietnia 2021 r.

Przedterminowy wykup Obligacji serii E realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja19
(ulica)(numer)
085 731 80 00085 730 68 68
(telefon)(fax)
biuro@unibep.plwww.unibep.pl
(e-mail)(www)
543-02-00-365000058100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk