• Odbierz prezent
ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. (2021-04-08 14:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 maja 2021 roku, na godzinę 10:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”).
Zarząd Spółki proponuje dzień dywidendy na 14 maja 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 28 maja 2021 roku.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, obejmującego rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020;
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020 wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok;
e) podziału zysku Spółki za rok 2020, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy;
f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020;
h) powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do raportu Zarząd przekazuje następujące załączniki:
• Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu zwołanego na dzień 6 maja 2021 roku.
• Załącznik nr 2 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu zwołanego na dzień 6 maja 2021 roku.
• Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. za 2020 rok.
• Załącznik nr 4 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
• Załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
10-2021_zał. 1_Zwołanie ZWZA.pdf
10-2021_zał. 2_Projekty uchwał.pdf
10-2021_zał. 3_Sprawozdanie RN.pdf
10-2021_zał. 4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
10-2021_zał. 5_Raport biegłego_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ULMA Construccion Polska SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-840Brwinów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Koszajec50
(ulica)(numer)
+48 22 506 70 40+48 22 814 31 31
(telefon)(fax)
info@ulmaconstruction.plwww.ulmaconstruction.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-299011201520
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08Andrzej SterczyńskiCzłonek Zarządu
2021-04-08Krzysztof OrzełowskiCzłonej Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk