• Odbierz prezent
ULMA Construccion SA: raport finansowy (2021-04-01 01:24)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-01
ULMA Construccion Polska SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-840Brwinów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Koszajec50
(ulica)(numer)
+48 22 506 70 40+48 22 814 31 31
(telefon)(fax)
info@ulmaconstruction.plwww.ulmaconstruction.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-299011201520
(NIP)(REGON)
2594001DEARTIAMFJC930000055818
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Dane za 12 miesięcy 2020 roku i 12 miesięcy 2019 roku
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 190 643,00229 366,0042 609,0053 319,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 559,0059 049,005 713,0013 727,00
Zysk(strata) brutto 24 910,0059 086,005 567,0013 735,00
Zysk (strata) netto 20 189,0046 201,004 512,0010 740,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 133,0027 765,008 523,006 454,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 156,009 159,00-2 270,002 129,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 143,00-36 350,00-4 055,00-8 450,00
Przepływy pieniężne netto 9 834,00574,002 198,00133,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję3,848,790,862,04
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,848,790,862,04
Dane na 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku
Aktywa razem 390 692,00393 172,0084 661,0092 327,00
Zobowiązania 44 215,0049 040,009 581,0011 516,00
Zobowiązania długoterminowe 13 057,0012 161,002 829,002 856,00
Zobowiązania krótkoterminowe 31 158,0036 879,006 752,008 660,00
Kapitał własny 346 477,00344 132,0075 080,0080 811,00
Kapitał podstawowy 10 511,0010 511,002 278,002 468,00
Średnia ważona liczba akcji5 255 632,005 255 632,005 255 632,005 255 632,00
Liczba akcji na dzień bilansowy5 255 632,005 255 632,005 255 632,005 255 632,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 65,9265,4914,2815,38
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo_Prezesa_do_Akcjonariuszy_ULMA_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
ULMA_Group_Audit_Report.xhtmlSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 2020 rok
ULMA_Group_Audit_Report.T.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta - podpis
ULMA_SSF_ESEF_2020_12_31.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 2020 rok - ESEF
Sprawozdanie_Zarzadu_ULMA i GK ULMA_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 roku
Oswiadczenie_Lad_Korporacyjny_ULMA_2020.xhtmlOświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2020 roku
Ocena_RN_SSF_SZzD_ULMA_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dot. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oswiadczenie_RN_Wybor_audytora_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru Biegłego Rewidenta
GK_ULMA_Skonsolidowany_Raport_2020_podpisy.zipGK ULMA Skonsolidowany raport 2020-podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk