• Odbierz prezent
ULMA Construccion SA: raport finansowy (2021-04-01 01:21)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-01
ULMA Construccion Polska SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-840Brwinów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Koszajec50
(ulica)(numer)
+48 22 506 70 40+48 22 814 31 31
(telefon)(fax)
info@ulmaconstruction.plwww.ulmaconstruction.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-299011201520
(NIP)(REGON)
2594001DEARTIAMFJC930000055818
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Dane za 12 miesięcy 2020 roku i 12 miesięcy 2019 roku
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 154 551,00197 371,0034 543,0045 881,00
Zysk z działalności operacyjnej 12 995,0050 716,002 904,0011 790,00
Zysk (strata) brutto 13 880,0054 745,003 102,0012 726,00
Zysk (strata) netto 11 205,0043 499,002 504,0010 112,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 163,0017 931,006 295,004 168,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 822,0016 919,00-1 748,003 933,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 142,00-34 580,00-4 055,00-8 039,00
Przepływy pieniężne netto2 199,00270,00492,0063,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,138,280,481,92
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,138,280,481,92
Dane na 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku
Aktywa razem 364 951,00374 689,0079 083,0087 986,00
Zobowiązania 35 910,0043 189,007 781,0010 142,00
Zobowiązania długoterminowe 13 057,0012 161,002 829,002 856,00
Zobowiązania krótkoterminowe 22 853,0031 028,004 952,007 286,00
Kapitał własny 329 041,00331 500,0071 301,0077 844,00
Kapitał podstawowy 10 511,0010 511,002 278,002 468,00
Średnioważona liczba akcji5 255 632,005 255 632,005 255 632,005 255 632,00
Liczba akcji na dzień bilansowy5 255 632,005 255 632,005 255 632,005 255 632,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 62,6163,0813,5714,81
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo_Prezesa_do_Akcjonariuszy_ULMA_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
ULMA_Audit_Report.xhtmlSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska S.A. za 2020 rok
ULMA_Audit_Report.T.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta - podpis
ULMA_SF_2020_12_31.xhtmlSprawozdanie Finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie_Zarzadu_ULMA i GK ULMA_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 roku
Oswiadczenie_Lad_Korporacyjny_ULMA_2020.xhtmlOświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2020 roku
Ocena_RN_SF_SZzD_ULMA_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oswiadczenie_RN_Wybor_audytora_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru Biegłego Rewidenta
ULMA_Raport_2020.xhtml_podpisy.zipULMA Raport roczny 2020 - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk