• Odbierz prezent
TXM S.A.: Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej na podstawie wydanego oświadczenia Banków (2021-03-23 17:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej na podstawie wydanego oświadczenia Banków
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 marca 2021r., oświadczenia Banków finansujących tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("PKO") oraz ING Banku Śląskiego S.A. ("ING"), mocą którego dokonano okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zawierającego zgodę na zmiany do zobowiązania Banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.

Na podstawie obecnego oświadczenia Umowa uległa zmianie w ramach następujących punktów:

• Wprowadzono możliwość finansowania przez Bank płatności za akredytywy dokumentowe mające termin odbioru i płatności do dnia 31 marca 2021 roku. W ramach udostępnienia finansowania kredytowego z terminem spłaty do końca 30 kwietnia 2021 r.

• Pozostałe zapisy pozostały bez zmian.


Dotychczas na podstawie oświadczeń kluczowe obowiązujące zmiany to:

• terminy spłaty harmonogramowej transz pozaukładowych zostały ustalone na 100 000 zł na koniec każdego miesiąca do miesiąca kwietnia 2021 r. włącznie,

• utrzymanie do końca kwietnia 2021 r. (włącznie) dopuszczalności niższego niż wymagany umową miesięcznego wskaźnika pokrycia, którego niedotrzymanie może skutkować zastosowaniem blokad rachunków w sposób określony umową,

• termin płatności akredytyw i gwarancji uruchomionych w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. (włącznie) został ustalony na dzień 30 kwietnia 2021 r.,

• termin płatności odsetek od wierzytelności Banków wobec Spółki na podstawie Umów Kredytowych przypadających w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. został ustalony na dzień 30 kwietnia 2021 r.,

• zawieszeniu uległy uprawnienia Banków będące wynikiem występujących Przypadków Naruszenia do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Zawarte oświadczenie ma charakter krótkoterminowego wsparcia płynnościowego Spółki z jednoznacznym przeznaczeniem na szybszy odbiór, a tym samym wprowadzenia do sprzedaży zapasu towarowego.

Całość zapisów regulowanych oświadczeniami Banków wprowadzanych od marca 2020 roku ma charakter przejściowy. Trwający stan epidemii, nieprzewidywalność związana z wdrażanymi restrykcjami powodującymi ograniczenia popytowe powodują dużą niepewność w obszarze prognoz, a tym samym możliwości finalnego długoterminowego ustalenia zmodyfikowanych zapisów umowy restrukturyzacyjnej i odzwierciedlenia w niej zamiany w obszarze prowadzonej działalności TXM, a jakie były i są wynikiem pandemii covid19.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TXM S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie200/209
(ulica)(numer)
+48 33 870 6565+48 33 870 6565
(telefon)(fax)
sekretariat@txm.plwww.txm.pl
(e-mail)(www)
6760077170008368656
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-03-23Agnieszka SmarzyńskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk