• Odbierz prezent
TXM S.A.: Rejestracja zmian statutu w KRS (2021-02-23 17:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu w KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 23 lutego 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 149 170 169,56 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 56/100 złotych) i dzieli się na 3 729 254 239 (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda.

Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 1 072 000 000 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela serii A;

b) 58 100 050 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 58100050;

c) 600 000 000 (słownie: sześćset milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych numerami od 000000001 do 600000000;

d) 214 399 950 (słownie: dwieście czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 000000001 do 214399950;

e) 1 784 754 239 (słownie: miliard siedemset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000000001 do 1784754239.

Po rejestracji ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 4 329 254 239 (cztery miliardy trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) głosów.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
treść_zmienionych_postanowień.pdfTreść zmienionych postanowień Statutu
Statut_TXM_SA.pdfStatut TXM S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TXM S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie200/209
(ulica)(numer)
+48 33 870 6565+48 33 870 6565
(telefon)(fax)
sekretariat@txm.plwww.txm.pl
(e-mail)(www)
6760077170008368656
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Marcin ŁużniakWiceprezes Zarządu
2021-02-23Agnieszka SmarzyńskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk