• Odbierz prezent
TRITON: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał (2021-03-18 16:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 2/2021 z 05.02.2021 r., na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent informuje o uchwalonej przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. zwołanego na dzień 18.03.2021 r. Wznowienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2021 r. na godzinę 11.00 w oddziale Spółki w Nadarzynie przy al. Katowickiej 70.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.03.2021 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18.03.2021 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Wojciecha Opalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano 8.879.731 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 4.554.943 (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu trzech) akcji reprezentujących 71,57 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „za”, 14.749 (czternaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) głosów „przeciw” i 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 85,34 % oddanych głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18.03.2021 roku

Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. do dnia 15.04.2021 r. do godziny 11.00.

W głosowaniu oddano 8.879.731 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 4.554.943 (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu trzech) akcji reprezentujących 71,57 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „za”, 1.301.867 (jeden milion trzysta jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 85,34 % oddanych głosów.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, ale niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.03.2021 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18.03.2021 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano 8.879.731 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 4.554.943 (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu trzech) akcji reprezentujących 71,57 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.301.867 (jeden milion trzysta jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 14,66 % oddanych głosów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)TRITON DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
TRITONHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-390Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka194
(ulica)(numer)
022 393 62 20022 393 62 21
(telefon)(fax)
sekretariat@tritondevelopment.plwww.tritondevelopment.pl
(e-mail)(www)
5220000714012658003
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2021-03-18Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk