• Odbierz prezent
TRANS POLONIA S.A.: raport finansowy (2022-05-27 18:27)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.transport
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
83-110Tczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rokicka16
(ulica)(numer)
+48-58-533-90-15+48-58-533-90-10
(telefon)(fax)
kl@transpolonia.plwww.transpolonia.pl
(e-mail)(www)
5932432396193108360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-31 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 44 38422 7729 5514 981
Zysk (strata) na działalności operacyjnej760-683164-149
Zysk (strata) przed opodatkowaniem511-2 370110-518
Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 44327 895956 101
Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej44327 895956 101
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 1756 6788981 461
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 92045 534-1 0599 959
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 975-7 230-1 071-1 581
Przepływy pieniężne netto, razem-5 72044 982-1 2319 838
Aktywa razem217 106215 01046 66446 747
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania76 08074 54516 35216 208
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe35 89637 6807 7158 192
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe40 18436 8668 6378 015
Kapitał własny141 027140 46430 31230 540
Kapitał zakładowy2 2852 285491497
Zysk (strata) netto na akcję 0,021,220,010,27
Wartość księgowa na akcję7,516,151,611,35
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport 1Q2022.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Dariusz CegielskiPrezes Zarządu
2022-05-27Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2022-05-27Adriana BosiackaCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk