• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: Zamiana akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela (2021-10-27 15:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Zamiana akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z otrzymaniem wniosków od akcjonariuszy Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz COMSA S.A.U. (dalej łącznie jako „Wnioskodawcy”), złożonych na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o dokonaniu zamiany części posiadanych przez Wnioskodawców akcji imiennych serii C Spółki na akcje na okaziciela w łącznej liczbie 12 335 891, na którą składa się 92 939 akcji imiennych serii C posiadanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz 12 242 952 akcji imiennych serii C posiadanych przez COMSA S.A.U.

W związku z ww. zamianą akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela nie nastąpiła zmiana praw z tych akcji, a akcje te nie są uprzywilejowane. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,80 zł, każdej akcji przysługuje jeden głos.

Ponadto w związku z dokonaną zamianą wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 69 160 780,80 zł oraz dzieli się na i 86 450 976 akcji, w tym:
1) 51 399 548 akcji na okaziciela serii A,
2) 10 279 909 akcji na okaziciela serii B,
3) 12 335 891 akcji na okaziciela serii C,
4) 12 435 628 akcji imiennych serii C.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi 86 450 976 głosów.

Jednocześnie Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu rejestrację zamiany 12 335 891 akcji imiennych Spółki serii C na akcje na okaziciela w depozycie papierów wartościowych prowadzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna
§ 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu
2021-10-27Arkadiusz ArciszewskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk