• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: raport finansowy (2022-09-30 20:34)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-09-30
TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
Przychody ze sprzedaży555 423533 973119 634117 429
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-226 466-34 505-48 779-7 588
Zysk (strata) brutto-243 886-41 698-52 531-9 170
Zysk (strata) netto za okres-229 637-37 663-49 462-8 283
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej-225 728-37 551-48 620-8 258
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)-2,61-0,43-0,56-0,09
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)86 450 97686 450 97686 450 97686 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -160 512-153 611-34 573-33 781
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej18 40444 7033 9649 831
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 37347 4556 54210 436
Przepływy pieniężne netto, razem -111 735-61 453-24 067-13 514
Stan na 30.06.2022Stan na 31.12.2021 Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021
Aktywa razem1 245 5031 378 562266 099299 726
Zobowiązania ogółem1 151 8661 058 462246 093230 130
Zobowiązania długoterminowe321 427356 35868 67277 479
Zobowiązania krótkoterminowe830 439702 104177 421152 651
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej)93 059315 49019 88268 594
Kapitał własny razem93 637320 10020 00669 596
Kapitał podstawowy69 16169 16114 77615 037
DANE JEDNOSTKOWEpółrocze /2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
Przychody ze sprzedaży279 621317 35160 22869 790
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-119 084-23 878-25 650-5 251
Zysk (strata) brutto-228 655-28 548-49 250-6 278
Zysk (strata) netto za okres-220 193-26 409-47 428-5 808
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)86 450 97686 450 97686 450 97686 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 756-103 784-4 901-22 824
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej18 77049 7724 04210 946
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 46854 753-1 60912 041
Przepływy pieniężne netto, razem -11 454741-2 467163
Stan na 30.06.2022Stan na 31.12.2021 Stan na 30.06.2022 Stan na 31.12.2021
Aktywa razem924 3721 053 863197 490229 131
Zobowiązania ogółem860 825770 129183 913167 441
Zobowiązania długoterminowe308 519335 22865 91472 885
Zobowiązania krótkoterminowe552 306434 901117 99994 556
Kapitał własny63 547283 73413 57761 689
Kapitał podstawowy69 16169 16114 77615 037

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,6427 (dla danych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku) oraz 4,5472 (dla danych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,6806 (dla danych na dzień 30 czerwca 2022 roku) oraz 4,5994 (dla danych na dzień 31 grudnia 2021 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Trakcja za I półrocze 2022.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2022 Grupy Trakcja
Raport z przeglądu_Trakcja_30.06.2022-sig-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Spółki Trakcja za I półrocze 2022
Raport z przeglądu_GK_Trakcja_30.06.2022-sig-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za I półrocze 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-30Jakub LechowiczPrezes Zarządu
2022-09-30Piotr MecheckiWiceprezes Zarządu
2022-09-30Bartłomiej CyganCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk