• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:13)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży271 923186 94658 51340 888
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-57 326-22 733-12 336-4 972
Zysk (strata) brutto-62 232-26 318-13 391-5 756
Zysk (strata) netto za okres-58 967-23 255-12 689-5 086
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej-58 796-22 925-12 652-5 014
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)-0,68-0,26-0,15-0,06
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)86 450 97686 450 97686 450 97686 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -114 011-71 565-24 533-15 652
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 88944 708-8379 778
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 832-38 6495 128-8 453
Przepływy pieniężne netto, razem -94 068-65 506-20 242-14 327
Stan na 31.03.2022Stan na 31.12.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021
Aktywa razem1 275 9601 378 562274 253299 726
Zobowiązania ogółem1 012 5041 058 462217 626230 130
Zobowiązania długoterminowe343 619356 35873 85777 479
Zobowiązania krótkoterminowe668 885702 104143 769152 651
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej)259 004315 49055 67068 594
Kapitał własny razem263 456320 10056 62769 596
Kapitał podstawowy69 16169 16114 86515 037
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży153 789139 99433 09330 619
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-20 366-3 507-4 382-767
Zysk (strata) brutto-36 872-6 725-7 934-1 471
Zysk (strata) netto za okres-35 311-6 675-7 598-1 460
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)86 450 97686 450 97686 450 97686 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 682-14 310-1 653-3 130
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 77848 7182 75010 655
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 404-37 10287-8 115
Przepływy pieniężne netto, razem 5 500-2 6941 184-589
Stan na 31.03.2022Stan na 31.12.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021
Aktywa razem1 012 8641 053 863217 703229 131
Zobowiązania ogółem764 435770 129164 306167 441
Zobowiązania długoterminowe325 699335 22870 00572 885
Zobowiązania krótkoterminowe438 736434 90194 30194 556
Kapitał własny248 429283 73453 39761 689
Kapitał podstawowy69 16169 16114 86515 037

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,6472 (dla danych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku) oraz 4,5721 (dla danych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,6525 (dla danych na dzień 31 marca 2022 roku) oraz 4,5994 (dla danych na dzień 31 grudnia 2021 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku Grupy Trakcja

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Jakub LechowiczPrezes Zarządu
2022-05-27Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu
2022-05-27Piotr MecheckiWiceprezes Zarządu
2022-05-27Arkadiusz ArciszewskiWiceprezes Zarządu
2022-05-27Jacek GdańskiWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk