• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: raport finansowy (2021-04-15 19:00)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-15
TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży652 753834 210145 893193 921
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-54 557-141 209-12 194-32 826
Zysk (strata) brutto-79 086-275 566-17 676-64 058
Zysk netto za okres-70 481-249 678-15 753-58 040
Liczba akcji na koniec okresu ( w szt.)86 450 97686 450 97686 450 97686 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-45 355-187 949-10 137-43 691
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 802-4 280850-995
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej732178 29216441 446
Przepływy pieniężne netto, razem-40 821-13 937-9 123-3 240
stan na 31.12.2020stan na 31.12.2019stan na 31.12.2020stan na 31.12.2019
Aktywa razem1 134 5871 228 461245 858288 473
Zobowiązania ogółem854 942878 536185 261206 302
Zobowiązania długoterminowe294 482204 24263 81347 961
Zobowiązania krótkoterminowe560 460674 294121 448158 341
Kapitał własny279 645349 92560 59782 171
Kapitał podstawowy69 16169 16114 98716 241

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunków przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 (dla danych za rok 2020) oraz 4,3018 (dla danych za rok 2019), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,6148 (na dzień 31 grudnia 2020 roku) oraz 4,2585 (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
TRAKCJA_list prezesa.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe spólki Trakcja S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja oraz Spółki Trakcja S.A. w 2020 roku
Raport niefinansowy Grupy Trakcja i Spółki Trakcja S.A. 2020.pdfRaport niefinansowy Grupy KapitałowejTrakcja oraz Spółki Trakcja S.A. za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.pdfOcena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu
SzB_Trakcja_2020.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2021-04-15Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu
2021-04-15Arkadiusz ArciszewskiWiceprezes Zarządu
2021-04-15Aldas Rusevičius Wiceprezes Zarządu
2021-04-15Robert SobkówCzłonek Zarządu
2021-04-15Adam StolarzCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Elżbieta OkułaGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk