Advertisement
  • Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: raport finansowy (2021-04-15 18:58)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-15
TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 338 9821 440 774299 267334 924
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-90 163-288 390-20 152-67 039
Zysk (strata) brutto-119 858-313 369-26 789-72 846
Zysk netto za okres-109 986-285 048-24 582-66 262
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej-109 785-285 430-24 537-66 351
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł/ EUR)-1,27-5,24-0,28-1,22
Liczba akcji na koniec okresu ( w szt.)86 450 97686 450 97686 450 97686 450 976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej37 174-190 1088 309-44 193
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 2724 6015081 070
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-11 001176 293-2 45940 981
Przepływy pieniężne netto, razem28 445-9 2146 358-2 142
stan na 31.12.2020stan na 31.12.2019stan na 31.12.2020stan na 31.12.2019
Aktywa razem1 477 7561 484 320320 221348 555
Zobowiązania ogółem1 140 6401 058 836247 170248 641
Zobowiązania długoterminowe340 847232 81673 86054 671
Zobowiązania krótkoterminowe799 793826 020173 310193 970
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej)331 594420 24371 85498 683
Kapitał własny razem337 116425 48473 05199 914
Kapitał podstawowy69 16169 16114 98716 241

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunków przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 (dla danych za rok 2020) oraz 4,3018 (dla danych za rok 2019), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,6148 (na dzień 31 grudnia 2020 roku) oraz 4,2585 (na dzień 31 grudnia 2019 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GRUPA_list prezesa.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja oraz Spółki Trakcja S.A. w 2020 roku
Raport niefinansowy Grupy Trakcja i Spółki Trakcja S.A. 2020.pdfRaport niefinansowy Grupy KapitałowejTrakcja oraz Spółki Trakcja S.A. za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.pdfOcena Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. w sprawie Komitetu Audytu
SzB_GK_Trakcja_2020.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2021-04-15Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu
2021-04-15Arkadiusz ArciszewskiWiceprezes Zarządu
2021-04-15Aldas Rusevičius Wiceprezes Zarządu
2021-04-15Robert SobkówCzłonek Zarządu
2021-04-15Adam StolarzCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Katarzyna KocerkaDyrektor ds. Sprawozdawczości Finansowej Grupy Trakcja


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk