• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: Otrzymanie ceny sprzedaży za nieruchomość we Wrocławiu (2021-03-03 20:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Otrzymanie ceny sprzedaży za nieruchomość we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu 26/2018 oraz dotychczas publikowanych informacji w raportach okresowych informujących o przebiegu transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu („Nieruchomość”), Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zapłacona cena sprzedaży za Nieruchomość, co nastąpiło w następujący sposób:
- część ceny w wysokości 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych otrzymała Spółka;
- część ceny w wysokości 50.150.000,00 (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych kupujący, tj. spółka Lotnicza 100 spółka z o.o. („Kupujący”), przekazał przelewem bankowym na rachunek mBank S.A. („Bank”) w celu spłaty całości zobowiązania Spółki z tytułu kredytu obrotowego (w wysokości 50 mln złotych wraz z odsetkami), którego zabezpieczeniem jest hipoteka umowna łączna ustanowiona na Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży („Hipoteka”), co umożliwi wykreślenie tej hipoteki. Pozostała kwota po spłacie zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego zostanie przez Bank przekazana na rachunek bankowy Spółki.

Dodatkowo część ceny w wysokości 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych Spółka otrzyma po doręczeniu Kupującemu oświadczenia Banku o wyrażeniu zgody na bezwarunkowe wykreślenie Hipoteki ustanowionej na Nieruchomości.

Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 53.000.000,00 (pięćdziesiąt trzy miliony) złotych.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż ma istotny wpływ na sytuację finansową Spółki, w tym na zmniejszenie jej stanu zadłużenia.


Podstawa prawna: art. 17 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2021-03-03Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk