• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz wstępne szacunkowe wyniki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku Spółki i Grupy. (2021-04-01 19:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz wstępne szacunkowe wyniki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku Spółki i Grupy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1.04.2021 roku, w wyniku przeprowadzonych testów:
1. na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai,
2. na utratę wartości firmy (tzw. „goodwill”) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai,

stwierdzono utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej i wartości firmy. W związku z tym Spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość „Inwestycji w jednostkach zależnych” w jednostkowym bilansie Spółki w wysokości 3 855 tys. zł oraz odpisu aktualizującego „Wartość firmy z konsolidacji” w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 38 735 tys. zł.

Wartość „Inwestycji w jednostkach zależnych” prezentowana w jednostkowym bilansie Spółki na dzień 30 września 2020 roku wynosiła 311 308 tys. zł, natomiast „Wartość firmy z konsolidacji” prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 września 2020 roku wynosiła 174 660 tys. zł.

Powyższe zdarzenia, tj. utworzenie odpisów aktualizujących:
- wartość inwestycji wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za rok 2020 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3 855 tys. zł.

- wartość firmy wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2020 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 38 735 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących ma charakter niepieniężny i nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki i Grupy.

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i ich ostateczna wartość uzależniona jest od zakończenia audytu rocznego i zostanie zaprezentowana wraz z wynikami finansowymi Trakcja S.A. i jej Grupy odpowiednio w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok 2020.

Szacunki wyników, opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 3/2021, uległy zmianie głównie w związku z przeprowadzonymi testami i utworzeniem powyższych odpisów aktualizujących. W związku z tym Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację wstępnych szacunków wyników finansowych Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku:

Przychody ze sprzedaży: 652 753 tys. zł
Wynik brutto ze sprzedaży: -20 456 tys. zł
EBITDA: -34 336 tys. zł
Wynik netto: -70 481 tys. zł

Ponadto Spółka przekazuje wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Trakcja za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku:
Przychody ze sprzedaży: 1 338 982 tys. zł
Wynik brutto ze sprzedaży: 11 306 tys. zł
EBITDA: -13 700 tys. zł
Wynik netto: -109 986 tys. zł

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia zostaną przekazane w raportach rocznych Spółki i Grupy za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, które zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostaną opublikowane w dniu 15 kwietnia 2021 roku.


Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2021-04-01Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk