• Odbierz prezent
TOWER INVESTMENTS S.A.: raport finansowy (2021-04-20 22:03)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWER INVESTMENTS S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-411WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wioślarska8
(ulica)(numer)
+48 (22) 299 73 34
(telefon)(fax)
info@towerinvestments.plwww.towerinvestments.pl
(e-mail)(www)
782-25-64-985302560840
(NIP)(REGON)
259400J8JJKET03PCT44602813
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202020
Aktywa trwałe57 823,0056 894,0012 530,0013 360,00
Aktywa obrotowe57 817,0054 087,0012 529,0012 701,00
Aktywa razem115 640,00110 981,0025 059,0026 061,00
Kapitał własny58 361,0065 682,0012 646,0015 424,00
Zobowiązania długoterminowe29 173,0033 598,006 322,007 890,00
Zobowiązania krótkoterminowe28 106,0011 700,006 090,002 748,00
Zobowiązania razem57 280,0045 299,0012 412,0010 637,00
Pasywa razem115 640,00110 981,0025 059,0026 061,00
Środki pienięzne netto z działalności operacyjnej-2 492,004 795,00-557,001 115,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -858,00-6 997,00-192,00-1 626,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 837,00-4 501,00-634,00-1 046,00
Przychody ze sprzedaży19 389,0038 959,004 334,009 056,00
Zysk (-strata) ze sprzedaży-2 466,002 377,00-551,00553,00
Zysk (-strata) netto-7 366,005 320,00-1 646,001 237,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
tow_2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Tower Investments 2020
tow_2020-12-31.zip.xmlSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Tower Investments 2020
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020.12 DEF.xhtml.xmlSprawozdanie z działalności Tower Investments 2020
Sprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tower Investments 2020
Sprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tower Investments 2020
PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtmlUchwała RN 05_2021
PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtmlUchwała RN 06_2021
ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtmlProtokół RN TISA 2020
List_do_akcjonariuszy.xhtml.xmlList do akcjonariuszy Tower Investments 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk