• Odbierz prezent
TOWER INVESTMENTS S.A.: raport finansowy (2021-04-20 21:04)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWER INVESTMENTS S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-411WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wioślarska8
(ulica)(numer)
+48 (22) 299 73 34
(telefon)(fax)
info@towerinvestments.plwww.towerinvestments.pl
(e-mail)(www)
782-25-64-985302560840
(NIP)(REGON)
259400J8JJKET03PCT440000602813
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
AKTYWA TRWAŁE67 910,0063 648,0014 716,0014 946,00
AKTYWA OBROTOWE24 329,0027 142,005 272,006 374,00
AKTYWA RAZEM92 239,0090 790,0019 988,0021 320,00
KAPITAŁ WŁASNY46 189,0048 678,0010 009,0011 431,00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE18 337,0023 910,003 974,005 615,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE27 713,0018 202,006 005,004 274,00
ZOBOWIĄZANIA RAZEM46 050,0042 112,009 979,009 889,00
PASYWA RAZEM92 239,0090 790,0019 988,0021 320,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3 360,00-530,00751,00-123,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 289,006 009,00-735,001 397,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 504,00-4 284,00-560,00-996,00
Przychody ze sprzedaży3 394,009 213,00758,002 142,00
Zysk (-strata) ze sprzedaży-1 859,001 748,00-416,00406,00
Zysk (-strata) netto-2 489,001 896,00-556,00441,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020-sig.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdfSprawozdanie z działalności TI S.A. 2020
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020.12 DEF.xhtml.xmlSprawozdanie z działalności TI S.A. 2020
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.BES.xhtml.xadesSprawozdanie jednostkowe TI S.A. 2020
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.xhtmlSprawozdanie jednostkowe TI S.A. 2020
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.pdfSprawozdanie jednostkowe TI S.A. 2020
PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtmlUchwała RN 05_2021
PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtmlUchwała RN 06_2021
ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtmlProtokół RN TISA 2020
List do akcjonariuszy Tower Investments_2020-sig.pdfList do akcjonariuszy TI S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk