• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A. (2021-03-15 16:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. otrzymał od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy dotyczące zmiany stanu posiadania głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) zawiadamia, że stan posiadania akcji spółki TORPOL S.A. przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo spadł poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TORPOL S.A. było zbycie akcji tej spółki w dniu 8 marca 2021 r. przez NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1 155 067 akcje spółki TORPOL S.A., co stanowiło 5,03% kapitału zakładowego tej spółki.
Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 1 155 067 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TORPOL S.A. co stanowiło 5,03 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.

Według stanu na dzień przekroczenia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1 139 950 szt. akcji spółki TORPOL S.A., co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego tej spółki.
Według stanu na dzień przekroczenia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały 1 139 950 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TORPOL S.A., co stanowiło 4,96 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogileńska10G
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2021-03-15Marcin ZachariaszWiceprezes Zarządu ds. FinansowychMarcin Zachariasz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk