• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: raport finansowy (2021-03-12 18:27)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogileńska10G
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
259400HHPUDSWFR70D070000407013
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży1 318 088,001 567 031,00294 600,00364 277,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży93 259,0070 459,0020 844,0016 379,00
Zysk (strata) ze sprzedaży62 822,0041 250,0014 041,009 589,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej61 819,0041 602,0013 817,009 671,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem56 850,0035 573,0012 706,008 269,00
Zysk (strata) netto46 974,0027 745,0010 499,006 450,00
Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej305 226,00158 884,0068 220,0036 935,00
Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej-6 400,00-20 792,00-1 430,00-4 833,00
Przepływy środków pieniężnych netto z dz. finansowej-77 840,0010 633,00-17 398,002 472,00
Przepływy pieniężne netto, razem220 986,00148 725,0049 392,0034 573,00
Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€)2,051,210,450,28
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€)2,051,210,450,28
Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€)0,000,900,000,21
Aktywa trwałe231 371,00210 705,0050 137,0049 479,00
Aktywa obrotowe785 659,001 047 489,00170 248,00245 976,00
Aktywa razem1 017 030,001 258 194,00220 384,00295 455,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania762 210,001 029 571,00165 166,00241 768,00
Zobowiązania długoterminowe101 689,00116 010,0022 035,0027 242,00
Zobowiązania krótkoterminowe660 521,00913 561,00143 131,00214 526,00
Kapitał własny254 820,00228 623,0055 218,0053 686,00
Kapitał zakładowy4 594,004 594,00995,001 079,00
Ilość akcji (w szt.)22 970 000,0022 970 000,0022 970 000,0022 970 000,00
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€)11,099,952,402,34
Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€)11,099,952,402,34
Dane finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. zaprezentowane poniżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2020 roku (1 EUR =4,6148 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019 roku (1 EUR= 4,2585 PLN);
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (1 EUR = 4,4742 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku (1 EUR = 4,3018 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Torpol JSF 2020 FINAL.xhtmlTORPOL SA Jednostkowe spr. finansowe 2020
Torpol JSF 2020 FINAL.xhtml.XAdESTORPOL SA Jednostkowe spr. finansowe 2020 (podpisane)
SZzD_TORPOL_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności 2020
SZzD_TORPOL_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności 2020 (podpisane)
GK Torpol - Raport CSR_FY2020.xhtmlRaport CSR 2020
GK Torpol - Raport CSR_FY2020.xhtml.XAdESRaport CSR 2020 (podpisany)
2020_GK Torpol - List CEO do Akcjonariuszy.xhtmlList CEO do Akcjonariuszy
2020_GK Torpol - List CEO do Akcjonariuszy.xhtml.XAdESList CEO do Akcjonariuszy (podpisany)
20 Torpol IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (P).xhtmlSprawozdanie z badania biegłego rewidenta
20 Torpol IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (P).T.xhtml.xadesSprawozdanie z badania biegłego rewidenta (podpisane)
TORPOL_Raport jednostkowy_Ocena RN dot SF.xhtmlOcena RN dotycząca spr. finansowych i spr. Zarządu z działalności
TORPOL_Raport jednostkowy_Oświadczenie RN dot. KA.xhtmlOświadczenie RN dot. K. Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk