• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: raport finansowy (2021-03-12 17:47)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-12
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogileńska10G
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
259400HHPUDSWFR70D070000407013
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży1 392 203,001 604 420,00311 165,00372 968,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży99 889,0075 376,0022 326,0017 522,00
Zysk (strata) ze sprzedaży64 771,0042 541,0014 477,009 889,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej63 629,0042 895,0014 221,009 972,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem58 825,0036 797,0013 148,008 554,00
Zysk (strata) netto za rok obrotowy48 587,0029 146,0010 859,006 775,00
Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej289 322,00178 775,0064 665,0041 559,00
Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej-8 372,00-19 906,00-1 871,00-4 627,00
Przepływy środków pieniężnych netto z dz. finansowej-76 895,008 044,00-17 186,001 870,00
Przepływy pieniężne netto, razem204 055,00166 913,0045 607,0038 801,00
Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€)2,121,270,470,29
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€)2,121,270,470,29
Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€)0,000,900,000,21
Aktywa trwałe228 219,00206 969,0049 454,0048 601,00
Aktywa obrotowe815 497,001 076 729,00176 713,00252 842,00
Aktywa razem1 043 716,001 283 698,00226 167,00301 444,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania793 049,001 060 839,00171 849,00249 111,00
Zobowiązania długoterminowe103 070,00117 059,0022 335,0027 488,00
Zobowiązania krótkoterminowe689 979,00943 780,00149 514,00221 623,00
Kapitał własny250 667,00222 859,0054 318,0052 333,00
Kapitał zakładowy4 594,004 594,00995,001 079,00
Ilość akcji (w szt.)22 970 000,0022 970 000,0022 970 000,0022 970 000,00
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€)10,909,702,362,28
Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€)10,909,702,362,28
Dane finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. zaprezentowane poniżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2020 roku (1 EUR =4,6148 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019 roku (1 EUR= 4,2585 PLN);
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (1 EUR = 4,4742 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku (1 EUR = 4,3018 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
trp-2020-12-31.zipGK TORPOL Skons. spr. finansowe + taksonomia
trp-2020-12-31.zip.XAdESGK TORPOL Skons. spr. finansowe + taksonomia (podpisane)
SZzD_TORPOL_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności 2020
SZzD_TORPOL_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalnosci 2020 (podpisane)
GK Torpol - Raport CSR_FY2020.xhtmlGK TORPOL Raport CSR 2020
GK Torpol - Raport CSR_FY2020.xhtml.XAdESGK TORPOL Raport CSR 2020 (podpisane)
2020_GK Torpol - List CEO do Akcjonariuszy.xhtmlList CEO do Akcjonariuszy
2020_GK Torpol - List CEO do Akcjonariuszy.xhtml.XAdESList CEO do Akcjonariuszy (podpisany)
20 Torpol IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (P).xhtmlSprawozdanie z badania biegłego rewidenta
20 Torpol IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP (P).T.xhtml.xadesSprawozdanie z badania biegłego rewidenta (podpisane)
TORPOL_Raport skonsolidowany_Ocena RN dot SF.xhtmlOcena RN dot. spr. finansowych i spr. Zarządu z działalności
TORPOL_Raport skonsolidowany_Oświadczenie RN dot. KA.xhtmlOświadczenie RN dot. funkcjonowania K. Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk