• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok (2021-03-01 21:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 1 marca 2021 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za rok obrotowy 2020 lub według stan na 31 grudnia 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku lub według stanu na 31 grudnia 2019 roku):

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
• przychody netto ze sprzedaży: 1 392,2 mln zł (1 604,4 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 99,9 mln zł (75,4 mln zł),
• zysk/strata netto: 48,6 mln zł (29,1 mln zł),
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 404,9 mln zł (200,9 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.:
• przychody netto ze sprzedaży: 1 318,1 mln zł (1 567,0 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 93,3 mln zł (70,5 mln zł),
• zysk/strata netto: 47,0 mln zł (27,7 mln zł),
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 403,1 mln zł (182,1 mln zł).

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za 2020 rok najistotniejszy wpływ miały zakończenie i rozliczenie większości kontraktów (pozyskanych w okresie 2016-2017 roku) w czwartym kwartale ubiegłego roku powyżej pierwotnie planowanej rentowności oraz rosnący udział kontraktów charakteryzujących się wyższą średnią marżą w sprzedaży ogółem, co pozwoliło na wypracowanie wysokich, dodatnich przepływów pieniężnych i w konsekwencji rekordowego poziomu gotówki. W okresie sprawozdawczym Grupa utrzymała ciągłość operacyjną i wysoką jakość realizacji robót budowlanych na wszystkich prowadzonych projektach. Ponadto, dotychczas podjęte działania prewencyjne i edukacyjne przez Grupę oraz przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego są skuteczne, a Grupa nie odnotowała istotnego, bezpośredniego wpływu pandemii koronawirusa na działalności Grupy.

Emitent ponadto informuje, że badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raporcie rocznym za 2020 rok, który zostanie opublikowany w dniu 12 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogileńska10G
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2021-03-01Marcin ZachariaszWiceprezes Zarządu ds. FinansowychMarcin Zachariasz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk