• Odbierz prezent
TIM: Zbycie nieruchomości przez spółkę zależną TIM S.A. - 3LP S.A. (2021-08-05 08:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Zbycie nieruchomości przez spółkę zależną TIM S.A. - 3LP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), informuje, iż w dniu 04.08.2021r zawarta została przez spółką zależną TIM S.A. tj. 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach (dalej: ”Sprzedający”) z firmą HE2 Wrocław 3 LP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej: „Kupujący”), umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siechnice, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 544/54, 544/55, 544/83, 544/85 położonych przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz 544/59 położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza i Henryka III, o łącznym obszarze 41.411,00 m2 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta jedenaście metrów kwadratowych) oraz posadowionego na tej nieruchomości, stanowiącego odrębną nieruchomość budynku oraz budowli, objętych księgą wieczystą KW Nr WR1O/00062692/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę 4.555.210,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych) netto powiększoną o należny podatek VAT.
Cena sprzedaży została zapłacona przez Kupującego w dniu 04.08.2021r.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 04.08.2021r Sprzedający otrzymał podpisaną pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowę najmu, na mocy której Kupujący zobowiązał się do wybudowania na nieruchomości, o której mowa powyżej, budynku magazynowo - biurowego o powierzchni ok. 25 tys m.kw. wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. Po wybudowaniu budynku, o którym mowa powyżej, na mocy ww. umowy najmu Kupujący wynajmie Sprzedającemu ww. nieruchomość na okres od dnia wydania nieruchomości, co nastąpi nie później niż 1 maja 2022 r do dnia 9 sierpnia 2031 r.
W ocenie Zarządu TIM S.A. pozostałe postanowienia umowy odpowiadaja warunkom rynkowym stosowanym dla tego typu umów.
Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umów może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-05Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2021-08-05Piotr TokarczukCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk