Advertisement
  • Odbierz prezent
TIM: Rekomendacja Zarządu TIM S.A. co do podziału zysku za 2020 rok. (2021-04-16 17:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Rekomendacja Zarządu TIM S.A. co do podziału zysku za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. sporządził wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodnie z którym Zarząd TIM S.A. wnosi o przeznaczenie:

– kwoty w wysokości 27 749 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) na dywidendę, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok,

– pozostałej części wypracowanego zysku netto na fundusz dywidendowy.

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2020 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020 w wysokości 26 639 040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, czyli 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM S.A. podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 20.11.2020 roku.

Z uwagi na powyższe Zarząd TIM S.A. zwrócił się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały ustalającej dywidendę za rok 2020 r w wysokości 48.838.240 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, natomiast kwotę w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, to jest 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję Zarząd TIM S.A. rekomenduje do wypłaty z uwzględnieniem poniższych terminów:

- dzień dywidendy – 30.06.2021 roku,
- dzień wypłaty dywidendy – 13.07.2021 roku.

Wniosek Zarządu TIM S.A. o podział zysku wypracowanego w 2020 r jest zgodny z rekomendacją Zarządu TIM S.A. dotyczącą wypłaty dywidendy za 2020 rok podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 22 marca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 16 kwietnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd TIM S.A. wniosek, o którym mowa powyżej.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2021-04-16Piotr TokarczukCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk