• Odbierz prezent
THG: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian treści Statutu Spółki (2022-05-26 16:40)
fot. freepik.com
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, iż na podstawie elektronicznego odpisu KRS, powziął informację o rejestracji w dniach 23 oraz 25 maja 2022 roku przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Emitenta w tym w szczególności zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.026,80 zł w drodze emisji 40.268 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 oraz G1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dokonane zmiany Statutu Spółki wynikają z podjętych przez Zarząd Emitenta uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F1 oraz G1, a także z uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 204.567,10 zł i dzieli się na:
a)750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b)1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c)3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 oznaczone numerami od 1 (jeden) do 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d)47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e)134.026 (sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f)60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g)27.268 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
h)13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

㤠8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.540,30 zł (słownie: dwieście tysięcy pięćset czterdzieści złotych trzydzieści groszy),
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 oznaczone numerami od 1 (jeden) do 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych zwykłych serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) 134.026 (sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Aktualne brzmienie § 8 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

㤠8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 204.567,10 zł (słownie: dwieście cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy).
2.Kapitał zakładowy dzieli się na:
a)750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b)1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c)3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 oznaczone numerami od 1 (jeden) do 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d)47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e)134.026 (sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f)60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g)27.268 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
h)13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”


Poniżej przedstawiono pozostałe, zarejestrowane zmiany Statutu Spółki:

1)Zmiana § 8 ust. 2 lit. d w ten sposób, że dotychczasowa treść w brzmieniu:
„d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych zwykłych serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,”
zastąpiona została nową treścią w brzmieniu:
„d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,”,
2)uchylony został § 11 ust. 2;
3)zmieniony został § 22 ust. 1 zdanie pierwsze w ten sposób, że dotychczasowa treść w brzmieniu:
„Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków”
zastąpiono nową treścią w brzmieniu:
„Zarząd składa się z od jednego do dziewięciu członków.”;
4)w § 37 dodano ust. 8 w następującym brzmieniu:
„8. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia i zmiany:
1) regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej funkcjonowanie, organizację i sposób wykonywania czynności;
2) regulaminu Komitetu Audytu.”;
5)zmieniony został § 37 ust. 1 w ten sposób, że dotychczasowa treść w brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie”.
zastąpiona została nową treścią w brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Powołując Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków i ich funkcję.”.
6)uchylono § 37 ust. 6;
7)zmieniono § 38 ust. 3 zdanie pierwsze w ten sposób, że dotychczasowa treść w brzmieniu:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.”
zastąpiono nową treścią w brzmieniu:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”;
8)po § 41 dodano § 41A w następującym brzmieniu:
„§ 41A. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z przynajmniej 3 członków, spełniających warunki i wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”.

W załączeniu do niniejszego raportu EBI Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego statutu Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-05-26 16:40:28Robert StrzeleckiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk