• Odbierz prezent
THG: Podsumowanie subskrypcji akcji serii D1 (2021-10-26 21:31)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii D1

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji: 13.07.2021 r.
Zakończenie subskrypcji: 12.10.2021 r.*
* - oferta publiczna Akcji serii D1 została zawieszona w dniu 23 lipca 2021 roku i wznowiona 30 września 2021 roku.

2) daty przydziału instrumentów finansowych – 14.10.2021 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą – nie więcej niż 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy – nie wystąpiła redukcja zapisów.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 134.026 (sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) – 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
6a) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych - akcje objęte zostały za wkłady pieniężne.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – zapisy na akcje serii D1 złożyło 1 (jeden) inwestor w Transzy Dedykowanej, 37 (trzydziestu siedmiu) inwestorów w Transzy Otwartej.

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - akcje serii D1 przydzielone zostały 1 (jeden) inwestor w Transzy Dedykowanej, 37 (trzydziestu siedmiu) inwestorów w Transzy Otwartej.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Akcje serii D1 przydzielono 1 (jednemu) inwestorowi, który spełnia w/w kryterium.

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 110 tys. zł
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: -
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: -
d)promocji oferty: 50 tys. zł

Metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 32 paragraf 37: W związku z emisją albo nabyciem własnych instrumentów kapitałowych jednostka zazwyczaj ponosi różnego rodzaju koszty. Koszty te mogą obejmować opłaty rejestracyjne i inne obowiązkowe płatności, wynagrodzenia doradców prawnych, księgowych i innych specjalistów, koszty druku i opłaty skarbowe. Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jako zmniejszenie kapitału własnego w stopniu, w jakim stanowią one koszty krańcowe bezpośrednio odnoszące się do operacji na kapitale własnym, które w innym przypadku nie zostałyby poniesione. Koszty związane z zaniechaną operacją na kapitale własnym są ujmowane jako koszty.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-26 21:31:17Robert StrzeleckiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk