• Odbierz prezent
TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (2021-03-05 15:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 5 marca 2021 roku, powziął informację, iż w okresie od 16 kwietnia 2020 roku do dnia 5 marca 2021 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 9.401.488,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) netto.
Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 2 marca 2021 roku podpisana w trybie obiegowym, zawarta pomiędzy Emitentem a Zamawiającym, której przedmiotem jest Budowa Stacji Gazowej Redukcyjnej oraz Stacji Gazowej pomiarowej Głuchołazy-Bodzanów – wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych.
Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 31.07.2023 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.670.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących istotnych kar umownych:
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w usunięciu wad w terminach wyznaczonych przez w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji jakości w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w wykonaniu czynności serwisowych w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- za naruszenie postanowień umowy w zakresie zachowania poufności, w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek takiego naruszenia,
- za naruszenie postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek takiego naruszenia,

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto,
Umowa przewiduje inne zdarzenia skutkujące naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, których wysokość nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych na rynku, na którym działa Emitent.
Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 287.205,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięć złotych 00/100).

Emitent udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 5 lat, liczony od daty odbioru końcowego.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070Dąbrowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Batorowska9
(ulica)(numer)
(61) 89 01 600(61) 89 01 602
(telefon)(fax)
tesgas@tesgas.plwww.tesgas.pl
(e-mail)(www)
777-25-27-260639801998
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2021-03-05Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk