• Odbierz prezent
TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PSG Sp. z o.o. (2021-03-08 15:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie umowy znaczącej z PSG Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 8 marca 2021 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy, zawartą w trybie obiegowym, z Polska Spółką Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) na "Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 33,9 km i DN 100 o długości około 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce”.

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 2/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 53.900.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100) netto tj. 66.297.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) brutto.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 20 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, w wysokości 0,11% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% tej kwoty,
- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,
- z tytułu naruszenia postanowień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji – wysokości 5.000,00 zł za każde naruszenie,
- z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie przez Zamawiającego prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami skutkującego niemożnością podjęcia przez Zamawiającego tych prac – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto.
W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.
Jeśli wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu, nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto .

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3.314.850,00 (słownie: trzy miliony trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070Dąbrowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Batorowska9
(ulica)(numer)
(61) 89 01 600(61) 89 01 602
(telefon)(fax)
tesgas@tesgas.plwww.tesgas.pl
(e-mail)(www)
777-25-27-260639801998
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2021-03-08Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk