• Odbierz prezent
TENDERHUT S.A.: Zawarcie porozumienia ze Smartfunds Powiernictwo sp. z o.o. w związku z otrzymanym zawiadomieniem o wykonaniu opcji sprzedaży (2023-01-27 23:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
TENDERHUT S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia ze Smartfunds Powiernictwo sp. z o.o. w związku z otrzymanym zawiadomieniem o wykonaniu opcji sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 39/2022 opublikowanego w dniu 23 grudnia 2022 roku informuje, iż w dniu 27 stycznia 2023 roku zawarł ze Smartfunds Powiernictwo spółka z o.o. (dalej odpowiednio „Smartfunds” oraz „Strony”) porozumienie („Porozumienie”), na mocy którego Strony uregulowały kwestie dotyczące spółki Holo4Labs sp. z o.o. („Holo4Labs”) oraz zawartej w dniu 19 sierpnia 2020 roku umowy wspólników pomiędzy Emitentem, Holo4Labs oraz Smartfunds („Umowa Wspólników”) i ustaliły, iż zgodną wolą Wspólników jest kontynuowanie procesu przekształcenia Spółki.

Na mocy Porozumienia Strony postanowiły podjąć działania mające na celu doprowadzić do uchylenia podjętej uchwały w sprawie przekształcenia Holo4Labs w spółkę akcyjną oraz do jej ponownego podjęcia na uzgodnionych przez Strony warunkach. Na mocy Porozumienia Strony uzgodniły, iż ww. działania zostaną przeprowadzone nie później niż do dnia 13 marca 2023 roku, a przekształcenie Holo4Labs w spółkę akcyjną zostanie dokonane do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu przekształcenia Holo4Labs pod szczególnymi warunkami określonymi w Porozumieniu.

Strony postanowiły, iż wykonana przez Smartfunds w dniu 22 grudnia 2022 r. opcja sprzedaży stanie się wymagalna z chwilą bezskutecznego upływu terminu do przekształcenia Holo4Labs w spółkę akcyjną, o którym mowa powyżej, a w przypadku przekształcenia Holo4Labs w spółkę akcyjną na warunkach określonych przez Strony, oświadczenie Smartfunds o wykonaniu opcji sprzedaży uważać się będzie za skutecznie cofnięte.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TENDERHUT S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-005Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza110
(ulica)(numer)
+48 22 243 81 25
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5423161397200346301
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-27Robert StrzeleckiPrezes ZarząduRobert Strzelecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk