• Odbierz prezent
TEN SQUARE GAMES S.A.: Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A. (2021-09-24 20:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia:2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2021 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 24.09.2021 roku.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 3.447,20 PLN słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi: 730.178,30 PLN (siedemset trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:
a. 7 225 000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do wykonywania 7 225 000 (siedmiu milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
b. 76 783 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprawniających do wykonywania 76 783 (siedemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji: 7 301 783 (słownie: siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).
Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia: 12 506,70 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset sześć złotych i siedemdziesiąt groszy).
Podwyższenie kapitału zakładowego ma związek z realizacją programu motywacyjnego na lata 2018-2020 uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wskazane podwyższenie dotyczy trzeciego okresu obowiązywania programu motywacyjnego tj. okresu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje objęte zostały przez kilkadziesiąt osób, które uznane zostały za kluczowe dla działalności grupy kapitałowej Emitenta. Akcje nie mają formy dokumentu i będą przedmiotem rejestracji w KDPW i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Treść zmienionego § 6 Statutu Spółki:
§6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 730.178,30 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:
1) 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 76 783 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje treść jednolitą Statutu.


Załączniki
PlikOpis
TSG statut po podwyższeniu kapitału_ lipiec 2021.pdfTSG Statut tekst jednolity
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TEN SQUARE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50 - 416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta45
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8982196752021744780
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Maciej ZużałekPrezes Zarządu
2021-09-24Marcin ChruszczyńskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk