• Odbierz prezent
TEN SQUARE GAMES S.A.: raport finansowy (2021-03-22 19:06)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-03-22
TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TEN SQUARE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50 - 416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta45
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8982196752021744780
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202020
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto574 286237 365128 35555 178
Koszt wytworzenia sprzedanych usług25 43611 3475 6852 638
Zysk (strata) na działalności operacyjnej168 45781 34137 65118 909
Zysk (strata) brutto169 33981 47137 84818 939
Zysk (strata) netto150 59073 79633 65717 155
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej193 20662 70243 18214 576
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 713-3 543-1 053-824
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-26 586-27 184-5 942-6 319
Aktywa trwałe16 2214 9413 5151 160
Aktywa obrotowe303 09497 73365 67922 950
Kapitał własny233 71488 82150 64420 857
Zobowiązania długoterminowe7 4495491 614129
Zobowiązania krótkoterminowe78 15313 30416 9353 124
Liczba akcji (w szt)7 267 3117 241 2457 267 3117 241 245
Średnioważona liczba akcji (w szt)7 249 9577 239 3817 249 9577 239 381
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)20,7710,194,642,37

2020 2019
Kurs EUR/PLN
- dla danych bilansowych 4,6148 4,2585
- dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 4,4742 4,3018
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.xhtmlSprawozdanie zarządu z działaności
sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_lad_korporacyjny.xhtmlSprawozdanie zarządu z działaności - ład korporacyjny
oswiadczenie_RN_dot_sprawozdan.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań
oswiadczenie_RN_dot_komitetu_audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Spraw_z_badania_TSG_2020.xhtmlSprawozdanie z badania
Podpisy JSF.zipPodpisy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Maciej ZużałekPrezes ZarząduMaciej Zużałek
2021-03-22Marcin ChruszczyńskiCzłonek ZarząduMarcin Chruszczyński
2021-03-22Anna IdzikowskaCzłonek ZarząduAnna Idzikowska
2021-03-22Wojciech GattnerCzłonek ZarząduWojciech Gattner
2021-03-22Janusz DziemidowiczCzłonek ZarząduJanusz Dziemidowicz
2021-03-22Andrzej IlczukCzłonek ZarząduAndrzej Ilczuk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Karolina Hoszowska-DubaniowskaOsoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowychKarolina Hoszowska-Dubaniowska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk